Tarih Boyunca Mısır Arap Toplumunda Ermeniler

Yazarlar

Özet

Ermenilerin tarihçesi, MÖ 6. yüzyıla kadar uzanmakta, Kafkasya ve Anadolu'nun bazı bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu dönemlerde Ermeniler, bağımsız veya bağımlı krallıklar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ermeniler tarih boyunca, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Araplar, Selçuklular, Moğollar ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı egemenlik altında çeşitli derecelerde siyasi ve dini özerklikler kazanmış olarak yaşamışlardır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altında yaşayan Ermeniler “millet-i sâdıka” sayılmış, Hristiyan halklar arasında hizmet bakımından en samimileri ve Osmanlıya başkaldıranların en sonuncusu olmuşlardır. Yüzyıllar boyu Osmanlı hâkimiyetinde yaşayan Ermeniler sadakatleri ve kendilerine has yetenekleri ile imtiyazlı konumlar elde etmişler ve üst düzey görevlere kadar yükselmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren milliyetçilik akımlarına kapılan Ermeniler, Rusya, Fransa ve İngiltere’nin bağımsızlık vaatleriyle kışkırtmaları sonucu Osmanlıya başkaldırmaya ve terör eylemlerine başlamıştır. 1894, 1895, 1896 ve 1909 yıllarında Sason isyanı, Osmanlı Bankası baskını, Bâb-ı Âlî ve Eski Çarşı’ya saldırı, Sultan Abdülhamid'e suikast girişimi ve Adana ayaklanması gibi eylemler gerçekleştirmişlerdir. Ermeniler, 1. Dünya Savaşı esnasında Ruslara destek sağlayarak önüne gelen Türk köylerini yağmalayıp, katliamlar yapıp Osmanlı’ya ihanet edince, Osmanlı hükümeti bu durumu vatana ihanet suçu saymış, sınır ve cephe bölgelerinde yaşayanları iç bölgelere tehcir kararı almıştır. İşte bu tehcir kararı ve yaşanan can kayıpları nedeniyle Ermeniler çeşitli Arap ülkelerine göç etmişlerdir. Bu çalışma Mısır’a göç eden Ermenilerin tarihi arka planını incelemektedir.

Referanslar

ABDU'L-KERÎM, A. İ. (1938). Târîh et-Ta'lîm Fî 'Asr Muhammed Aliy. Kahire: Mısır Kalkınma Ofisi.

ADALİAN, R. (1980). The Armenian Colony of Egypt during The Reign of Mohammed Ali (1805-1848), Vol. 33, No. 128. Los Angeles.

AFÎFÎ, M. (1992). el-Akbât Fî 'el-Asr el-Usmâniy. Kahire: Mısır Genel Kitap Kurulu.

AGAZARİM, N. M. (1911). Ma'lûmât An el-Câliyât el-Ermeniyye Fî Mısr. Kahire.

ARARADYAN, A. (2/11/1844, 19/2/1866). Fecru Ârârâd İzmir.

AHMED, İ. Ş. (1917). Corcî Zeydân ve Meşru’u’l-Hadâseti’l-İsti’mârî. Kahire: Hindâvî.

ARTİN BEY (1800-1895), Vol.2. (1895). Revue d’Egypte. Le Caire.

AŞÇIYAN, A. S. (2012, 08 Monday). Şeyhu el-Cami'a el-Ezher Yasduru Fetvâ Yuneddidu Fîhâ Bi el-Mecazir Elletî Nazzamehâ el-Etrâk Bi Hakkı el-Ermen. Armanian Issues, s. http://ara-ashjian.blogspot.com/2012/08/al-azhar-grand-sheikhs-fatwa-condemning.html.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-18

Nasıl Atıf Yapılır

IŞIK, İrfan, & Sarıkaya, M. (2023). Tarih Boyunca Mısır Arap Toplumunda Ermeniler. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları, 1(2), 155–180. Geliş tarihi gönderen https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/17