Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub <p>Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları Dergisi 2023 yılında uluslararası e-dergi olarak <strong>2980-2369 ISSN</strong> numarasıyla yayın hayatına başlamıştır. Türkiye ile başta ekonomik, tarihsel ve kültürel olmak üzere çok yönlü ilişkileri olan Afrika ülkelerinin dil, tarih, edebiyat, sanat ve kültürlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde özgün ve disiplinlerarası bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Dergide Afrika ülkeleri ve medeniyetleri konularının yanı sıra Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan çok yönlü ilişkileri bağlamında değerlendirilebilecek bütün disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır; Türkiye ve Afrika ülkelerini konu alan dil, edebiyat, kültür, çeviribilim, tarih, halkbilimi, dil öğretimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji vb. alanlardan ve bu alanların diğer disiplinlerle kurmuş olduğu ilişkileri ele alan Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça, Swahili, Yoruba ve Haussa dillerinden makale, çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.</p> Murat DELİBAŞ tr-TR Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları 2980-2369 Afrika Boynuzu’ndaki Uluslararası Rekabet Unsurları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/4 <p><strong>&nbsp;</strong>Devletler arasındaki çatışma ve rekabet konusu, tarih boyunca plan, strateji ve araçlardaki değişikliklerle yenilenen eski bir olgudur. Ancak her hâlükârda güvenlik ve ekonomide temsil edilen ulusal çıkar, çatışan veya rekabet halindeki ülkelerin önceliklerinin başında gelmektedir. Bu çerçevede ulusal çıkardan bahsederken, stratejik açıdan önemli yerler ön plana çıkmaktadır. Burada, uluslararası düzeyde güvenlik ve ekonomi alanında etkili olan doğal kaynaklar ve coğrafi konumlarla ilişkilendirmeden stratejik yerlerden bahsetmemek mümkün değil. Afrika Boynuzu bölgesi, yukarıda belirtilen tüm stratejik özelliklere sahip olduğu için yıllardır uluslararası ve bölgesel güçler nezdinde bu bölgenin önemi kaybolmamıştır. Bu sebeple, Afrika Boynuzu'ndaki uluslararası ve bölgesel rekabet unsurlarının seyri bu çalışmanın konusu olmuştur.</p> Ahmat Mahamat Oumar Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-06 2023-06-06 1 1 1 20 The Third Coming of the Fulani and its Security Implications for Southwest Nigeria https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/5 <p>Nijerya'nın modern Güneybatı bölgesi, vahşi davranışlarıyla tanınan haydut Fulani'ler ve Fulani çobanlar tarafından sıkıntıya sokulmuştur. Ancak bu çalışma, günümüz Nijerya'nın Güneybatı bölgesine şüpheli karakterli Fulani'lerin niye çekildiğini açıklamak için tarihsel bir perspektif benimsemektedir. Bu şekilde, tarihçiler, Fulani ve Yoruba halklarının, Nijerya'nın resmi olarak 1960 yılında kurulmadan önce bile Ilorin Kwara eyaletinde yan yana yaşadıklarını öğrendiler. Bu araştırma, Fulani halkının Nijerya'nın güneybatı bölgesine üç ayrı göç yaptığını öne sürmektedir. İlk Geliş, İslami değerlere daha az önem veren göçebe insanlar olarak tasnif edilmiştir; İkinci Geliş, Uthman Dan Fodio'nun değerlerine benzer sert İslami değerlerle karakterize edilmiştir; ve Üçüncü Geliş, misafir topluluklarda insan hayatına olan saygısızlıkla karakterize edilirken, Güneybatı'da Yoruba/Fulani kimliğini tehlikeye atmıştır çünkü misafir topluluk, haydut Fulani'lerin davranışları nedeniyle Yoruba/Fulani'den korkmaya başlamıştır. Bu araştırmada eleştirel düşünme ve açıklayıcı-analitik analiz gibi analitik teknikler kullanılmıştır. Bilgilerin çoğu, değerlendirilmiş bilimsel dergiler, haber siteleri ve çalışma raporları gibi çevrimiçi kaynaklardan elde edilmiştir. Araştırma, Güneybatı'da Yoruba/Fulani'leri tespit etmenin etnik klişeleştirmeyi önlemeye ve bölgedeki istikrarı tehdit eden sorunlu Fulani'leri takip etmeye yardımcı olacağını bulmuştur. Nijerya'nın güneybatı bölgesinin dışında yaşayan birçok Yoruba, Fulani yerleşimlerinde yaşamakta ve Fulani'ler Yoruba bölgesinden zorla çıkarılırsa yaşamları büyük ölçüde etkilenebilir.</p> Lukman Adewale QUADRI Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-06 2023-06-06 1 1 21 38 The Analysis of Tax Buoyancy and Determinant in Sierra Leone https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/6 <p>Tax revenue in Sierra Leone has been low throughout the study period (1988 to 2018). The ARDL bound testing co-integration estimation technique was employed. A log level multiple regression model that comprises buoyancy of total tax revenue as a dependent variable and percentage share of service value added, import, industry, money supply and agricultural sector were used as an independent variable. The result from the bound test confirms the existence of co-integration relation, which validates the estimation of long run and short run model. The long run empirical result suggests that agricultural sector, industry and service value added as a percentage share of GDP had a positive and statistically significant effect on the buoyancy of total tax revenue. Also, the results establish that import and money supply were insignificant at the conventional level in the long run. However, the short run result reveal that all the variables are statistically significant in the study period. Specifically, the short run results confirm a positive relationship between agricultural sector, money supply and the responsiveness of tax revenue. As the findings of the present study revealed, tax revenue there is a need for enhancing the efficiency of revenue administration in bring new customers in to the tax net.</p> James L.S Kollie Emmanuel Jam Kamara Alpha Kanu Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-06 2023-06-06 1 1 39 54 Gouvernance de l’eau en Afrique : Analyse des paradoxes de gestion d’une ressource « ultra fragile » https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/2 <p>L’eau quelle qu’en soit sa finalité d’utilisation : consommation, irrigation agricole ou hydroélectricité est hautement convoitée et représente aujourd’hui un défi de gestion important pour l’homme. Cependant, la pérennité de cette ressource est soumise à de vulnérabilités qui imposent une gestion attentive de celle-ci. La situation de défaillance d’accès à l’eau en Afrique au moment où la démographie explose, nous pousse à nous interroger sur la qualité de gestion de cette ressource par les organes en charge. Selon de nombreux experts, le fait que les pays africains soient affectés par de graves problèmes de carence en eau, n'est pas uniquement lié à la faible présence de celle-ci sur le territoire, mais sur les choix politiques qui encadrent cette ressource. Aborder la gouvernance de l’eau en Afrique revient alors à analyser le cadre politique, juridique et institutionnel qui organise sa gestion. Cette étude soulève et pose particulièrement la question de savoir, l’accès à l’eau en Afrique outre les problèmes d’ordre climatique ne serait-il pas surtout un problème de gouvernance ? Pourtant, l’Etat semble être convaincu dans ses discours qu’un accès raisonnable à l’eau est primordial pour assurer le développement et atténuer les effets de la pauvreté à tous les niveaux. A l’ère des reformes sur la gouvernance de l’eau, on se demande pourquoi les Etats africains se trouvent dans l’incapacité de répondre valablement à cette question. L’étude se propose de mettre en lumière l’enjeu de gouvernance de l’eau dans l’action publique nationale et locale. Dans cette optique, une analyse sur les choix de politique en matière de gestion et les logiques qui organisent cette ressource seront établies. L’exemple des expériences du Cameroun et de l’Afrique sera tour à tour évoqué dans cette recherche</p> Hamidou Ibrahimou Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-06 2023-06-06 1 1 55 70 Ethio-Türkiye’s relation from the past to the future: Ethiopia’s Potential areas in focus https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/3 <p><em>Ethio-Türkiye relation being one of the longest relations between African country and Türkiye; it has gone through different historical moments from historical people to people and religious ties to trade relation through Red sea.</em></p> <p><em>The long-existing Ethio-Türkiye relation boosted in the end of 19<sup>th</sup> century when King Menelik and Sultan Abdülhamid II took the throne in Ethiopia and Türkiye respectively; and, after the establishment of the Modern Türkiye in 1923 it consistently grown in multi-dimensional facets.</em></p> <p><em>Even though Ethiopia and Türkiye had long history of relation the formal one started in 1912 when the latter opened its first African Consulate and later its Embassy in 1926 just three years after the inauguration of Republic of Türkiye. Given the fact that the two countries have rich history; it’s one of the list researched area. Ethiopia is the second most populous African nation while Türkiye has more than eighty million total population located in a very strategic geopolitical area between Europe and Asia. In international relations, there are different interests and policy priorities based on the uniqueness of every nation. In the same fashion, both Ethiopia and Türkiye have had their policy priorities and interests in </em><em>different periods of time. Here, the policy crafts and relevant sources related with the topic are consulted and data from embassies and pertinent organs are used to analyze the historical, social, economic and other theme of the same.</em></p> <p><em>The paper gives an insight on the area by examining the historic Ethio-Türkiye relation vis-à-vis the potentials of the two mainly paying special attention to the current foreign policy orientation, strategic geopolitical setup and the fast-growing economies of both; and, pinpointing the unexplored historic and natural resources of Ethiopia which can benefit both given the fact that they entrenched exemplary legal and institutional frameworks to cooperate. Hence, Ethio-Türkiye relation can be excelled to a higher level through investors, tourists and even scholars who can benefit out of and study about it.</em></p> Edme ALEM Yared Ayele Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-06 2023-06-06 1 1 71 90 The Issue Of Insufficient Capital Accumulation In Developing Countries https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/7 <p>Bu çalışmada genel olarak gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz sermaye birikiminin sorununu incelemek amaçlanmaktadır. Araştırmayı geliştirmek ve amacına ulaşmak amacıyla öncelikle gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye birikiminin neden yetersiz olduğu üzerine bir analiz yapılıp ardından bu ülkelerdeki ekonomik kalkınma için yeterli sermaye birikiminin etkin bir alternatifi sunulmuştur. Uluslararası düzeydeki ekonomik ve sosyal olarak ülkeleri sınıflandırmak amacıyla ülkelerin kişi başına düşen gelirleri ve insani gelişmişlik endeksleri dikkate alınarak sosyal ve ekonomik durumlarının da analizi yapılmıştır. Araştırma konusunu anlamak amacıyla genel olarak ve özel olarak da ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması bağlamında sermaye birikimini tanımlayan kavram ve teoriler üzerine genel bir literatür taraması yapılmıştır. Veri toplamak amacıyla kamu ve/veya özel kurumların yayınlarından veri elde etmeyi içeren ikincil veri toplama tekniğine dayalı veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Dolayısıyla, incelenen veriler Dünya Bankası Grubu ve diğer özel kuruluşların elektronik veri tabanlarından elde edilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz sermaye birikiminin sorununun, bu ülkelerin çoğunun düşük ve alt-orta gelirli ekonomilere sahip olması nedeniyle ortaya çıkan yetersiz tasarruflarla ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki yeterli sermaye biriktirmenin yolu, bu ülkelerdeki sürekli olarak yabancı sermaye yatırımları yapmaktan geçmektedir</p> Augusto Umba Manuel MARIA Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-06 2023-06-06 1 1 91 106 Community Radio and the Audience in Uganda: A Survey on the Community Radio Performance of Community Service https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/1 <p>Uganda'daki Topluluk radyo (CR) istasyonlarının çoğu, bu topluluklarda yaşayan nüfusa kolay hizmet sunumu için topluluklar tarafından işletilir, yönetilir, kontrol edilir ve sahiplenilir. Bu arada, az sayıda radyo istasyonu, bu kurumların alıcılarına hizmet sunumunu izlemek için sivil toplum kuruluşları (STK'lar), özel kişiler ve devlet tarafından sahip olunan ve kontrol edilen kuruluşlardır. Farklı kurumlara bağlı diğer radyo istasyonları kar amacı güden kanallardır. Sahiplerin kısıtlamalarına ve hükümet sansürlerine rağmen, CR istasyonları, insanların seslerini ve görüşlerini yayınlayarak topluluk karar alma sürecine katılmalarına izin vererek, topluluklara istasyonları üzerinde "tam kontrole" sahip olma şansı veriyor. CR istasyonları kitleleri eğitiyor, onları sağlık konularında duyarlı hale getiriyor, suçun önlenmesine dahil oluyor ve aile içi şiddetle mücadele ediyor. Ayrıca kültürel ve dini güçlendirme rolü oynarlar ve toplulukların çıkarlarına, ihtiyaçlarına ve özlemlerine hizmet ederler. Uganda'nın farklı bölgelerinde CR istasyonları, hedef kitlelerine ulaşmak için yerel ve uluslararası diller olmak üzere en az iki dilde yayın yapmaktadır. Kullanılan anlaşılır diller ve halkın programlamaya gönüllü katılımı, CR radyolarının performansını artırmaya ve istasyon yönetimi ile izleyiciler arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye yardımcı olur. Bu makale, CR'nin Uganda'daki kökleri hakkında bir ipucuna sahip olmak için özellikle Afrika ve Uganda'daki radyo gelişiminin basit arka planından bahsetmektedir. Bu arada, anketin yapıldığı tarihte CR istasyonlarının yüzde 60'ının yalnızca bölgesel düzeyde, yüzde 20'sinin ulusal düzeyde, yüzde 20'sinin topluluk düzeyinde hedef kitleye ulaştığı ve hiçbir istasyonun uluslararası düzeye ulaşmadığı belirtilmiştir. Zorluklara rağmen, CR istasyonları kitlelerle iyi ilişkiler içinde olmayı başarmış, ancak bazı istasyonlar topluluklara hizmet etme ana hedeflerinden ticari yayıncılığa yönelmiştir.</p> Muzafulu KATAMBA Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-06-06 2023-06-06 1 1 107 127