https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/issue/feed Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları 2023-12-26T10:27:35+03:00 Dr. Öğr. Üyesi Murat DELİBAŞ editor@afrikacalismalari.com Open Journal Systems <p>Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları Dergisi 2023 yılında uluslararası e-dergi olarak <strong>2980-2369 ISSN</strong> numarasıyla yayın hayatına başlamıştır. Türkiye ile başta ekonomik, tarihsel ve kültürel olmak üzere çok yönlü ilişkileri olan Afrika ülkelerinin dil, tarih, edebiyat, sanat ve kültürlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde özgün ve disiplinlerarası bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Dergide Afrika ülkeleri ve medeniyetleri konularının yanı sıra Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan çok yönlü ilişkileri bağlamında değerlendirilebilecek bütün disiplinlerden gelen araştırma ve incelemeye dayalı çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır; Türkiye ve Afrika ülkelerini konu alan dil, edebiyat, kültür, çeviribilim, tarih, halkbilimi, dil öğretimi, ekonomi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji vb. alanlardan ve bu alanların diğer disiplinlerle kurmuş olduğu ilişkileri ele alan Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça, Bambaraca, Swahili, Yoruba ve Haussa dillerinden makale, çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir.</p> https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/26 Takdim 2023-12-23T21:49:00+03:00 Murat DELİBAŞ murat.delibas@hbv.edu.tr <p>Dünyanın en kadim medeniyetlerine ev sahipliği yapan Afrika kıtası birçok medeniyetin sözlü veya yazılı emanetine sahip olması sebebiyle insanlığın ortak ve evrensel tarihi olarak addedilir. Bunun en büyük kanıtı da sahip olduğu 139 Dünya Mirasıdır. Her ne kadar UNESCO kayıtlarında hala birçok Afrika ülkesine ait veri olmasa da kayıt altına alınan veriler kıtanın insanlık tarihi açısından ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Bu kayıtlardan birisi de 2009 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil edilen Mandé yasalarıdır. 1236 yılında Mali İmparatoru Sundiata Keita tarafından koyulan yasalar, sosyal statüsü, kökeni ve inancı ne olursa olsun herkes için eşitlik öngören ve köleliği yasaklayan bir <em>insan hakları evrenseldir </em>bildirgesidir. Bu insan hakları evrenseldir bildirgesi 1948 yılında Birleşmiş Milletlerin hazırladığı bildirgeden tam 712 yıl önce hazırlanmış ve hiçbir hayatın diğerinden üstün olmadığı ilkesini o yıllarda kayıtlara geçirmiştir. Böylesine zengin ve insanlık tarihine yön vermiş medeniyetlerin yaşadığı kıtadaki bugün bulunan izler bile Afrika’nın ne derece önemli ve uygar bir kıta olduğunu gözler önüne sermektedir. Yine aynı yıllarda Anadolu’ya baktığımızda 13. yüzyılın ortalarında Yunus Emre’nin de Sundiata Keita gibi eşitlik ve hoşgörü taşıyan söylemlerini görmek mümkündür. Yaşamları boyunca hiç karşılaşmamış olmasına rağmen sözleriyle birliktelik ve eşitlik duygusunu toplumlara aşılayan her iki önemli şahsiyet de dünya görüşlerini kadim coğrafyalara yaymıştır. Yaratılanı sev yaratandan ötürü düsturuna sahip Anadolu insanından, statüsü, inancı ve kökeni ne olursa olsun herkes için eşitlik vadeden Afrika insanına selam olsun. Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları dergimizin ikinci sayısında siz değerli okuyucularımıza birbirinden ilginç konuları ele alan ve Afrika’yı konu edinen 7 makale ile Asya’yı konu edinen 2 makale olmak üzere toplamda 9 makale sunuyoruz. Her biri birbirinden özenli ele alınan çalışmaların sizler için faydalı olması dileğiyle keyifli okumalar dileriz.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/12 Has the Level of Security Threat Among Unemployed Youth in Sierra Leone On the Increase? What Do You Think Should Be Done to Unlock Job Opportunities for Unemployed Youth? 2023-12-23T02:28:52+03:00 Santigie Abu Kamara santigieakamara7@mail.com <p>Ekonomik kalkınmanın, bölgesel barışın, istikrarın ve güvenliğin en önemli unsuru gençlere sağlık ve eğitim gibi temel olanakların yanında kaliteli işlerin sağlanmasıdır. İşsiz gençlerin sayısı arttıkça durum daha da vahimleşmektedir. Sosyoekonomik bir sorun olmasının yanı sıra, genç işsizliği ve buna bağlı eksik istihdam, Sierra Leone'de önemli bir siyasi ve güvenlik kaygısı olarak kendini göstermiştir. Ne tarafından bakarsanız bakın her iki alanda da sebepleri ve sonuçları görürsünüz. Engelli olmayan ancak vasıfsız, işsiz ve ötekileştirilmiş gençler, az miktarlarda para ve tanınma vaadi karşılığında şiddete başvurmaya yöneldiler. Gruplarla savaşarak etkilenmeleri veya onların saflarına alınmaları daha olasıdır. Bunun sonucunda milletin huzur ve güvenliği ihlal edilmiş, bu da milletin kalkınmasına engel olmuştur. Belirsizlik ve istikrarsızlık ortamında hiçbir ülke gelişemez. Yatırımcılar barışçıl ülkelere çekilmekte ve yatırım istihdam yaratılmasına yol açmaktadır. Bazılarına göre işsizliğin yüksek olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar arasında yüksek nüfus artış hızı, kırsaldan kente yoğun göç, Mesleki ve Teknik Eğitim eksikliği, tarımın ihmal edilmesi ve yolsuzluk yer alıyor.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/14 Single Account (TSA) on Public Sector Performance in Sierra Leone for the 2015-2022 2023-12-23T02:50:49+03:00 James L.S Kollie jkaylsu@yahoo.com Emmanuel Jam Kamara emmanuelkamarajam@gmail.com Alpha Kanu alsteve88@gmail.com <p>Çalışma, Tek Hazine Hesabının (THH) Sierra Leone'deki kamu sektörünün performansı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu çalışma öncelikle THH'nin kamu sektörünün Devlet Toplanan Gelirini ve Devlet Harcamalarını ne ölçüde iyileştirdiğini incelemektedir. Bu araştırma için Sierra Leone Maliye Bakanlığı'ndan alınan ikincil veriler kullanılmıştır. Gözlemler 2015'ten 2022'ye kadar yıllık olarak kaydedilmiştir. Veriler iki döneme ayrılmıştır: THH öncesi dönem (2015 - 2018) ve THH sonrası dönem (2019 - 2022). Veriler SPSS 25 istatistik paketi kullanılarak bir ön-son analiz (ortalama farkı testi) yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular, THH uygulamasının Sierra Leone'deki gelir seferberliği üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak diğer bulgular, THH'nin uygulanmasından sonra Devlet Harcamalarının önemli ölçüde arttığını ortaya çıkarmıştır. Çalışma, Tek Hazine Hesabının (THH) uygulanmasının Sierra Leone'de gelir üretimini artırdığı sonucuna varıyor. Çalışma, bazı performans göstermeyen sektörlerin performans gösteren sektörlerle karşılaştırılması için her gelir üreten sektörün periyodik olarak değerlendirilmesinin uygun olacağını önermektedir.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/17 Tarih Boyunca Mısır Arap Toplumunda Ermeniler 2023-12-23T19:54:38+03:00 İrfan IŞIK irfan.isik@hbv.edu.tr Muammer Sarıkaya muammer.sarikaya@hbv.edu.tr <p>Ermenilerin tarihçesi, MÖ 6. yüzyıla kadar uzanmakta, Kafkasya ve Anadolu'nun bazı bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu dönemlerde Ermeniler, bağımsız veya bağımlı krallıklar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ermeniler tarih boyunca, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Araplar, Selçuklular, Moğollar ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok farklı egemenlik altında çeşitli derecelerde siyasi ve dini özerklikler kazanmış olarak yaşamışlardır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyeti altında yaşayan Ermeniler “millet-i sâdıka” sayılmış, Hristiyan halklar arasında hizmet bakımından en samimileri ve Osmanlıya başkaldıranların en sonuncusu olmuşlardır. Yüzyıllar boyu Osmanlı hâkimiyetinde yaşayan Ermeniler sadakatleri ve kendilerine has yetenekleri ile imtiyazlı konumlar elde etmişler ve üst düzey görevlere kadar yükselmişlerdir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren milliyetçilik akımlarına kapılan Ermeniler, Rusya, Fransa ve İngiltere’nin bağımsızlık vaatleriyle kışkırtmaları sonucu Osmanlıya başkaldırmaya ve terör eylemlerine başlamıştır. 1894, 1895, 1896 ve 1909 yıllarında Sason isyanı, Osmanlı Bankası baskını, Bâb-ı Âlî ve Eski Çarşı’ya saldırı, Sultan Abdülhamid'e suikast girişimi ve Adana ayaklanması gibi eylemler gerçekleştirmişlerdir. Ermeniler, 1. Dünya Savaşı esnasında Ruslara destek sağlayarak önüne gelen Türk köylerini yağmalayıp, katliamlar yapıp Osmanlı’ya ihanet edince, Osmanlı hükümeti bu durumu vatana ihanet suçu saymış, sınır ve cephe bölgelerinde yaşayanları iç bölgelere tehcir kararı almıştır. İşte bu tehcir kararı ve yaşanan can kayıpları nedeniyle Ermeniler çeşitli Arap ülkelerine göç etmişlerdir. Bu çalışma Mısır’a göç eden Ermenilerin tarihi arka planını incelemektedir.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/19 The Army and The Mauritanian Political System 2023-12-23T20:34:28+03:00 Ettah Mohamed Horma horma.ettah01@hbv.edu.tr <p><strong>:</strong> Bu çalışma, Moritanya siyasetinde ordunun rolünü ve bununla ilgili olarak şu sorunun cevabını aramaktadır: Demokratik siyasal sisteme geçiş durumunda sivil-asker ilişkileri nasıl olacaktır? Çalışma, askeri kurumun siyasi yaşamdaki etkisini azaltmak amacıyla Ulusal Meclis'e karşı hesap verebilir hale getirilmesinde kontrol ve hesap verebilirliğin rolüne ve Moritanya'da demokratik geçişin güçlendirilmesi için reform yapılmasının önemine odaklanmaktadır. Bu çalışma, askeri müdahalenin nedenlerinin, Fransa'nın yeni oluşan Moritanya devletinin gereksinimlerini karşılamaması nedeniyle sömürgecinin hiçbir kurum bırakmamasından kaynaklandığını varsaymaktadır. Moritanya siyasi sistemi, siyasi hayata katılımı artıran kurumsal bir karaktere sahip, güçlü bir devletin kurulmasından önce demokrasiyi benimsemiştir. Çalışma, Moritanya'da çalışmanın zorlu deneyiminin çok fazla zaman ve sabır gerektirdiğini ve ordunun siyasi süreçten uzaklaştırılması ve rekabetçi seçimler yapılması halinde ülkenin demokratik geçişe ulaşma şansının eskisinden daha yüksek olduğu sonucuna varıyor.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/20 Understanding the Green Economy of African Politics and Democracy- A Case of Sierra Leone 2018-2023 2023-12-23T20:48:34+03:00 Victor Moinina moninavicky@gmail.com <p>Bu makale, Sierra Leone'yi örnek olay olarak ele alıp 2018'den 2023'e kadar yeşil ekonominin Afrika siyaseti ve demokrasisi üzerindeki etkisini incelemektedir. Yeşil ekonominin politikalarının ve girişimlerinin siyasi süreçleri, demokratik kurumları ve vatandaş katılımını nasıl etkilediğini analiz etmektedir. Makale aynı zamanda Afrika demokrasisi bağlamında yeşil ekonomiyle ilgili zorlukları ve fırsatları da araştırmaktadır.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/21 Maritime Crossroads: Unraveling the Maldives- Turkey Relations (1650-1900) 2023-12-23T20:59:25+03:00 Zameer CAREEM tuancareem@gmail.com <p>Bu makale, Maldivler ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkileri 1650 ile 1900 arasındaki 250 yılı kapsayan belirli bir döneme odaklanarak araştırmaktadır. Antik ticaret yollarının birleşim noktasında stratejik olarak konumlanan Maldivler, deniz ticareti alanında merkezi bir rol oynamış ve uluslararası diplomasi ile kültürel alışverişin geniş perspektifine önemli katkılarda bulunmuştur. Maldivler'in Osmanlı Türkleri için tamamen bilinmeyen bir varlık olmadığını gösteren birçok tarihi işaret bulunmaktadır. Bunun kanıtları, 1567 tarihli Ali Macar Reis'in atlasında, Katip Çelebi'nin 17. yüzyıl başyapıtı 'Cihannüma'da, Mahmud Raif Efendi'nin (1803) haritalarındaki Maldivler'e dair açık referanslarda, Osmanlı gemilerinin Maldiv limanlarına düzensiz olarak demirlemelerini belgeleyen kayıtlarda, Osmanlı Sultanı'nın onuruna 16. yüzyıla dayanan Cuma hutbelerinin düzenli bir geleneği olarak ve 16. yüzyılın sonlarına doğru Maldivler'in Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında vasal bir devlet olarak yer aldığı gerçeğindedir. Osmanlı etkisi, Maldivler toplumuna çeşitli şekillerde sirayet etti: Yargı, mutfak, dil, edebiyat, para, semboller, unvanlar, moda ve Maldivler Satrancı (Raazuvaa) gibi çeşitli yönleri etkiledi. Paradoksal olarak, bu tarihsel bağlar Maldivler ve Türkiye arasındaki önemli bağlantıları vurgulasalar da, akademik araştırmalar sınırlı kalmıştır. Bu bilimsel boşluğa yanıt olarak, bu çalışma kapsamlı bir araştırma metodolojisi kullanarak, arşivsel araştırmayı ve karşılaştırmalı kültürel analizi entegre ederek diplomatik, kültürel, dini ve siyasi ilişkilerin nüanslı yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, bilgi eksikliklerini gidermeyi, göz ardı edilmiş tarihleri aydınlatmayı ve Maldivler ile Türkiye arasındaki kalıcı ilişkinin daha derin bir anlayışına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/22 Investigation on effect of job satisfaction on employee’s performance based in Kabul Municipality – Afghanistan in 2020 (Case Study: 2nd District) 2023-12-23T21:11:48+03:00 Nazar Mohammad Ghori tofannazar@yahoo.com <p>Bu araştırma çalışması, 2020 yılında Kabul belediyesinin (2. Bölge örneği) iş tatmininin çalışan performansı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan araştırma yöntemi, anket yaklaşımıyla açıklayıcı-analitik yöntemlerin bir karışımıdır. Bu araştırmaya dahil olan istatistiksel popülasyon, 38 çalışan (Kabil Belediyesi 2. Bölge) olup, bu veriler SPSS adlı istatistiksel bir yazılım aracılığıyla analiz edilmiştir. Anketin güvenilirliği ve geçerliliği, içerik geçerliliği yöntemleri ve Cronbach alfa katsayısı ile doğrulanmıştır. Araştırmanın sonuçları, iş tatmini ile çalışan performansı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir; yani organizasyondaki iş tatmini ne kadar yüksekse, performans da o kadar iyidir</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/23 Gender and Equality: An Analysis on the Concept of Biological sex, Gender and Equality in the Context of African Women 2023-12-23T21:21:19+03:00 Muzafalu KATAMBA kataffalu09@gmail.com <p>Erkeklerle kadınlar arasındaki sosyal farkın azaltılması, toplumlardaki cinsiyet patriyarkasının ortadan kaldırılması ve tüm insanların aynı düzeyde eşitlenmesi isteği birçok kesimden duyulmuştur. Bu durum, biyolojik cinsiyet veya cinsiyet gözetmeksizin insanlar arasında eşit fırsatların sağlanması için erkeklerle kadınlar arasındaki farklı muameleyi azaltmayı veya sona erdirmeyi işaret etmektedir (Counts, 2018). Ancak toplumlarımızda cinsiyet eşitliği herkes tarafından savunulmasına rağmen, biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kavramları bazı insanların toplumdaki sosyal yanlarını anlamasını engelleyen kafa karıştırıcı iki kavramdır. Bu da insanları cinsiyet eşitliği yerine kadınların eşitliği için mücadele etmeye yöneltmektedir. Bu nedenle, bu makale cinsiyet eşitliğinin temelinde yatan faktörlerden olan biyolojik cinsiyet ve cinsiyet konusunda kapsamlı bir açıklama yapmaya çalışmaktadır. Çünkü cinsiyet, her bireyin biyolojik cinsiyeti üzerine inşa edilmiştir ve bu, mevcut cinsiyet planlamalarımızın biyolojik dünyanın üstünde olduğunu doğrular (Cameron, 2009). Gerçek şu ki, toplumlardaki herkes belirli bir cinsiyete aittir ve cinsiyetleriyle ilgili istekleri vardır, bu da cinsiyeti toplumsal yaşamımızın merkezine yerleştirir. Biyolojik cinsiyet cinsiyeti belirlese de, cinsiyet doğal olarak cinsiyetten türetilmez (Rubin vd, 1974), bu nedenle toplumlardaki insanlar faaliyetlerini yaparken farklı davranışlar sergilerler ve bu da bir cinsiyeti diğerinden daha üstün kılarak eşitsizliğe yol açar. Bu makalede Afrika'da yaşayan kadınlara karşı cinsiyet eşitsizliği de açıklanmıştır.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları https://afrikacalismalari.com/index.php/pub/article/view/24 Gine ve Afrika: Bağımsızlıktan Bu Yana Ekonomik Deneyimlere İlişkin Karşılaştırmalı Analiz 2023-12-23T21:28:31+03:00 Mamadi Mbalou SANOH mamadimbalousanoh@gmail.com Cenk AYGÜL cenk.aygul@omu.edu.tr <p>Bu makale, Afrikalı liderlerin siyasi ve ekonomik yönelimlerinin kıtanın kalkınması üzerindeki sonuçlarını ve dolayısıyla küreselleşmedeki yerini anlamak için Afrika ülkelerinin karşılaştırmalı ekonomik deneyimlerinin izini sürmeyi amaçlamaktadır. Gerçekten de, bağımsızlığın arifesinde, Afrika ülkeleri kendilerine daha iyi bir gelecek vaat eden elverişli bir ekonomik durumdan faydalandılar. Bununla birlikte, özellikle ekonomi politikasında, art arda gelen kötü kararlarla karakterize edilen bir dizi gerçeğin ardından, sonuçlar kıtanın her yerinde olumsuz oldu. Bu nedenle, Afrika ekonomik deneyimleri (genel olarak) ve Gine'nin (özellikle) bağımsızlıktan günümüze kadar olan ekonomik deneyimleri arasında karşılaştırmalı bir çalışmadır. Makale, Gine'nin özel durumunu sunmadan önce tüm Sahra-altı ülkelerinin ortak ekonomik deneyimlerini sunuyor. Makale, bu karşılaştırmaya dayanarak, Gine'nin ekonomik gidişatı açısından Afrika'da nasıl bir yere sahip olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Sonuç olarak, makale, Gineli liderlerin ekonomik tercihlerinin ülkenin mevcut konumunu nasıl etkilediğini ve aynı zamanda Afrika'da ve uluslararası sahnede elde ettiği sonuçları yansıtmaktadır.</p> 2023-12-18T00:00:00+03:00 Telif Hakkı (c) 2023 Disiplinlerarası Afrika Çalışmaları